کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی صالحان می باشد
آدرس موسسه :قائمشهر جاده بابل ، جنب هتل تلار، روبروی عبور جاده نظامی تلفن: 9-2265308-0114